Projekty

INFORMACJA O PROJEKCIE

Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. 

Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej

Tryb:

– obejmuje klasy I-VIII SP,

– obejmuje cały rok szkolny: I i II półrocze 2021/2022,

– prowadzone cyklicznie na terenie szkoły w salach zgodnych ze standardem dostępności,

– realizacja zajęć metodą eksperymentu,

– monitorowanie postępu rozwoju uczniów,

– ramowy program: ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, dyskusje, burza mózgów.

Zakres:

– zajęcia wyrównawcze, w tym :

4 grupy – zajęcia z matematyki,

– zajęcia rozwijające, w tym:

5 grup – zajęcia z informatyki

– koła zainteresowań, w tym:

4 grupy – koła zainteresowań z matematyki

5 grup – koła zainteresowań z języka angielskiego

5 grup – koła zainteresowań z przyrody

Łączna liczba uczniów objętych wsparciem – 82

Łączna liczba nauczycieli objętych wsparciem –  25

W ramach projektu wyposażenie w pomoce dydaktyczne  pracowni: matematycznej i przedmiotów przyrodniczych.

Reulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Skip to content